HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
Informacje
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Cele Fundacji oraz sposoby ich realizacji.
Fundacja została ustanowiona dla następujących celów:

 1. działanie na rzecz podniesienia poziomu naukowego i klinicznego w zakresie nowoczesnych metod leczenia wszelkich chorób, zwłaszcza przewlekłych i udostępnianie postępów w tej dziedzinie polskim lekarzom i pielęgniarkom;
 2. działanie na rzecz zwiększenia dostępności do nowoczesnych terapii, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób przewlekłych i bólu;
 3. upowszechnianie wiedzy o nowoczesnych terapii, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chorób przewlekłych i bólu;
 4. działanie na rzecz uruchomienia na uniwersytetach medycznych specjalizacji leczenia bólu, o którą dr Maciej Hilgier wraz z kolegami anestezjologami zabiegał w ostatnich latach życia;
 5. działanie na rzecz tworzenia grup wsparcia pacjentów dotkniętych chorobami przewlekłymi i związanym z nim bólem oraz ich rodzin;
 6. działanie na rzecz inicjowania oraz realizacji rządowych i pozarządowych programów zdrowotno - edukacyjnych dotyczących chorób przewlekłych;
 7. organizowanie forum dyskusji i wymiany doświadczeń w interdyscyplinarnym gronie specjalistów zajmujących się leczeniem chorób przewlekłych oraz związanego z nimi bólu i szkoleniem środowiska medycznego;
 8. współpraca z firmami farmaceutycznymi i działanie w ramach obowiązującego porządku prawnego na rzecz rozszerzania wiedzy o lekach przeciwbólowych w chorobach przewlekłych.

Fundacja realizuje te cele poprzez:

 1. aktywną współpracę z Polskim Towarzystwem Badania Bólu, Polskim Stowarzyszeniem Anestezjologów, Polskim Towarzystwem Lekarskim i innymi stowarzyszeniami medycznymi oraz Naczelną Radą Lekarską;
 2. działalność wydawniczą,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu, w tym także za pośrednictwem sieci Internet;
 4. prowadzenie strony internetowej Fundacji;
 5. organizowanie oraz wspieranie wszelkimi prawnie dostępnymi sposobami (w tym finansowanie) działalności badawczej w zakresie nowoczesnych metod leczenia chorób przewlekłych;
 6. organizowanie wykładów, seminariów, szkoleń i kongresów dla lekarzy, głównie pierwszego kontaktu, studentów medycyny oraz pielęgniarek w zakresie leczenia chorób przewlekłych;
 7. działalność poradniczo-informacyjną adresowaną w szczególności do pacjentów z chorobą przewlekłą oraz ich rodzin;
 8. szkolenie wolontariuszy;
 9. współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie leczenia chorób przewlekłych;
 10. współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami samorządowymi w zakresie celów, dla których Fundacja została ustanowiona.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI - 2010 r.
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix