HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

I WIOSENNA AKADEMIA IMMUNO-ONKOLOGICZNA
DLA DZIENNIKARZY

Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2, Warszawa, 11.06.2019 r.Dlaczego immunoterapia?


Stefan Bogusławski, PEX PharmaSequence:
Immunoterapia w onkologii to metoda leczenia nie za pomocą podawania substancji niszczącej nowotwór, ale poprzez aktywizację układu odpornościowego organizmu. W wielu przypadkach taka terapia okazała się skuteczna i dlatego można oczekiwać szybkiego jej rozwoju. Jest to jednak na razie bardzo kosztowna metoda leczenia. Z roku na rok skraca się w Polsce czas miedzy rejestracją a refundacją leku, rośnie też liczba pacjentów poddawanych immunoterapii. Jednak dostęp do niej ciągle jest niewystarczający.


Rak płuca


dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie:
Podstawą rozpoczęcia leczenia raka płuc jest rozpoznanie histopatologiczne, oznaczenie u pacjenta mutacji i określenie podtypu nowotworu. Niekiedy już w pierwszej linii leczenia pacjent powinien otrzymać immunoterapię. W niektórych przypadkach, jak świadczą badania, przeżycia po jej zastosowaniu sięgają nawet czterech lat.
Immunoterapia nie znajduje jednak zastosowania wówczas, gdy po zastosowaniu chemioterapii następuje szybka progresja choroby. Nie odniosą z niej korzyści pacjenci o znacznym stopniu niesprawności. Nie jest też wolna od powikłań, które mogą mieć charakter autoimmunologiczny.


Nowotwory głowy i szyi


dr n. med. Bartosz Spławski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie, Kazimierz Walczak, pacjent:
Nowotwory z tej grupy charakteryzują się znaczną heterogennością. Różnorodność ich obrazu klinicznego i etiologii często powoduje późne wykrycie choroby, co przekłada się na trudniejsze leczenie. Wybór terapii zależy od umiejscowienia nowotworu, jego zaawansowania i stanu pacjenta.
Leczenie nowotworów głowy i szyi powinno odbywać się w zespole interdyscyplinarnym. Lekarz ma do dyspozycji zabieg chirurgiczny oraz chemio- lub radioterapię, także skojarzoną z leczeniem ukierunkowanym molekularnie. Leki z zakresu immunoterapii nie są dla tej grupy chorób w Polsce dostępne.


Nowotwory hematologiczne


prof. dr hab. Wiesław W. Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
W leczeniu nowotworów hematologicznych mają zastosowanie inhibitory kinaz tyrozynowych, a także terapie z zastosowaniem własnych limfocytów T pacjenta, jak to się dzieje w ostrej białaczce limfoblastycznej. Wybór terapii w nowotworach hematologicznych zależy m.in. od tego, czy możliwy jest u pacjenta przeszczep, jak w szpiczaku czy białaczkach.
Niestety nie wszystkie nowe leki i metody są w Polsce dostępne. Od niedawna chorzy na szpiczaka mogą otrzymywać pomalidomid, jednak ciągle mało jest propozycji dla chorych z nawrotami choroby. Nowe leki powinny być przeznaczone dla pacjentów najbardziej poszkodowanych, ale też takich, którzy z terapii odniosą największą korzyść.


Rak nerki


dr n. med. Artur Drobniak, Oddział Kliniczny Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Wiesław Fiuk, pacjent:
W raku nerki konieczne jest ustalenie indywidualnego planu leczenia w zależności od zaawansowania i dynamiki rozwoju nowotworu, a także od kondycji i preferencji pacjenta. Istotny czynnik przy wyborze terapii stanowi także jej dostępność.
Leczenie systemowe wdraża się w sytuacji, gdy niemożliwe bądź niewystarczające jest usunięcie nerki lub jej części. Polega ono na stosowaniu inhibitorów kinaz tyrozynowych oraz immunoterapii. Polscy pacjenci mają dostęp tylko do jednego leku z tej drugiej grupy, a onkolodzy nie mogą swobodnie dobierać leków zgodnie z przesłankami medycznymi.


Niezaspokojone potrzeby i nowe nadzieje terapeutyczne dla chorych na raka piersi


dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie:
Polska to jedyny kraj w UE, gdzie w ostatnich latach nie odnotowuje się spadku umieralności na raka piersi, a wręcz przeciwnie. Nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie, co stanowi tego przyczynę. Być może problem tkwi w niewłaściwym zarządzaniu i tak już ograniczonymi środkami. Najlepsze efekty daje leczenie tej choroby w tzw. breast unitach, których w Polsce ciągle jest zbyt mało. W małych ośrodkach leczenie rozpoczyna się z reguły od zabiegu chirurgicznego, podczas gdy często skuteczniejsze bywa poprzedzenie go leczeniem systemowym. Jednak i tu nie wszystkie opcje są dla Polek dostępne.


U kogo działa immunoterapia, jak kwalifikować do leczenia?


prof. dr hab. Paweł Krawczyk, Pracownia Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
W gruncie rzeczy jedynym markerem przy kwalifikacji do immunoterapii w raku płuca jest ocena ekspresji PD-L1. Jednak i to nie daje pewnej odpowiedzi na pytanie, kto odniesie korzyść z leczenia. Dzieje się tak między innymi ze względu na heterogenność guza oraz na zmiany tej ekspresji w trakcie chemio- i radioterapii.
Inne ewentualne czynniki predykcyjne to stopień obciążenia guza mutacjami, niestabilność mikrosatelitarna oraz cechy mikrobiomu pacjenta. Tymczasem immunoterapia zwiększa szanse chorych na dłuższe życie, jak dowodzą badania, np. prezentowane na ASCO badanie PACIFIC, gdzie pokazano to u chorych na NDRP poddanych chemioradioterapii i terapii podtrzymującej durwalumabem.


Immunoterapia skojarzona


prof. dr hab. Paweł Krawczyk, Pracownia Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
Synergia różnych metod leczenia może zwiększyć ich pojedynczą skuteczność. Dzieje się tak w przypadku kojarzenia immunoterapii, chemioterapii, leczenia antyangiogennego i terapii ukierunkowanych molekularnie w różnych kombinacjach. Część tych połączeń ma już udowodnioną skuteczność kliniczną.
Często brak jednak czynników predykcyjnych, pomocnych w ustaleniu, kto odniesie korzyść ze skojarzenia terapii. Trzeba też pamiętać, że połączenia poszczególnych leków mogą zwiększać nasilenie działań niepożądanych. Nie wszystkie takie opcje są zresztą w Polsce dostępne ze względu na brak refundacji poszczególnych leków.


Czerniak - leczenie adiuwantowe


prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum w Warszawie, Rafał Nagiecki, pacjent:
zerniak to choroba o znacznej immunogenności, stąd w jego przypadku skuteczność leków z zakresu immunoterapii, stosowanych jako leczenie uzupełniające. Pacjenci w drugim i trzecim stopniu zaawansowania tego nowotworu powinni być leczeni przez zespoły interdyscyplinarne, z pełnym dostępem do diagnostyki i kompleksowego leczenia.
Jednak najważniejsza sprawa to ciągle profilaktyka. Do zachorowania na czerniaka można nie dopuścić, chroniąc skórę i obserwując ją, szczególnie u dzieci. Oparzenia słoneczne w młodym wieku to poważny czynnik ryzyka tej choroby.


Koszty immunoterapii a możliwości jej finansowania. Jak to pogodzić? - dyskusja


Stefan Bogusławski, PEX PharmaSequence, Izabela Obarska, ekspert ochrony zdrowia, Aleksandra Rudnicka, Rzecznik Prasowy PKPO:
Nowe środki, które mają pojawić się w budżecie ochrony zdrowia, zostaną pochłonięte głównie przez wzrost wynagrodzeń oraz efekty starzenia się społeczeństwa. To, co z nich zostanie na refundację, niekoniecznie będzie przeznaczone na terapie specjalistyczne.
Środków finansowych na ten cel może przybywać dzięki obniżkom cen leków wskutek coraz większej konkurencji na rynku farmaceutycznym oraz dzięki coraz częstszemu stosowaniu leków biopodobnych. Potrzebny jest jednak sztywny zapis stwierdzający, że oszczędności z tego tytułu będą przeznaczane na nowe technologie medyczne.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix