HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
Program warsztatów
Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Program

fundacja OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA


Ilość zajęć: 8.
Czas trwania każdego ze spotkań: 4 godziny.

fundacjaPROWADZĄCY:


dr Małgorzata Malec-Milewska - lekarz specjalista leczenia bólu Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP
mgr Mariola Kosowicz - psychoonkolog-psychoterapeuta Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

fundacja FORMA


Każde spotkanie będzie zawierało: interaktywny wykład, omawianie przypadków, ćwiczenia w grupach.
Pomoce naukowe wzbogacające zajęcia: prezentacje komputerowe, slajdy, opisy przypadków medycznych, literatura z zakresu psychologii komunikacji lekarz - pacjent, filmy edukacyjne z zakresu komunikacji lekarz - pacjent, materiały do każdego spotkania dla wszystkich uczestników.


fundacja 1. Spotkanie - 27.10.2009 r.


 • Ból w chorobie nowotworowej
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
  • Podstawy komunikacji - werbalnej i niewerbalnej
  • Reprezentacje poznawcze człowieka i ich wpływ na komunikację interpersonalną
  • Funkcje komunikacyjne i struktura emocji
 • Czym są emocje i jaką spełniają role w komunikacji?
 • Jak rozumieć emocje w kontekście sytuacyjnym- choroby, zagrożenia, leku, bezradności, zależności, ograniczeń np. w chorobie przewlekłej itp.
 • Emocje i ich wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne pacjenta


fundacja 2. Spotkanie 10.11.2009 r.


 • Bezpieczeństwo farmakoterapii bólu ostrego
 • Pierwsza wizyta, jako wstęp do dalszej współpracy
  • Model partnerski relacji lekarz-pacjent
  • Empatia i jej rola i ograniczenia w relacji lekarz- pacjent
  • Oczekiwania pacjenta względem lekarza
  • Blokady komunikacyjne - werbalne i niewerbalne
 • Sztuka zadawania pytań
 • Aktywne słuchanie
 • Porządkowanie wypowiedzi pacjenta
 • Umiejętne przerywanie wypowiedzi pacjenta
 • Odzwierciedlenie emocji pacjenta
  • DIAGNOZA (film edukacyjny)
  • Psychologiczne aspekty informowania pacjentów o chorobie
 • Rola semantyki w przekazywaniu trudnych informacji
 • Pacjent i jego pytania
 • Asertywność lekarza w kontakcie z pacjentem
 • Zdrowa nadzieja

fundacja 3. Spotkanie 8.12.2009 r.


 • Ból przewlekły - wybór terapii a skuteczność leczenia
 • Reakcje emocjonalne pacjentów na diagnozę
  • Pacjent w leczeniu otwartym i zamkniętym
 • Problemy i oczekiwania pacjentów leczonych ambulatoryjnie i w warunkach szpitalnych
  • Reakcje poznawcze pacjenta na wiadomość o chorobie przewlekłej
  • Sposób informowania pacjenta o zabiegu chirurgicznym i jego skutkach
  • Pacjent, jako aktywny współuczestnik w podejmowaniu decyzji dot. procesu leczenia

fundacja 4. Spotkanie 5.01.2010 r.


 • Ból neuropatyczny
 • Rola psychoedukacji w procesie leczenia pacjenta

fundacja 5. Spotkanie 2.03.2010 r.


 • Ból w narządzie ruchu
 • Problemy pacjentów onkologicznych i innych chorób przewlekłych.
  • Problem oczekiwania na diagnozę (film)
  • Ważniejsze korelaty postawy lękowej wobec chorób nowotworowych
  • Problem lęku i zmagania się z lekiem w chorobie nowotworowej
  • Zmiana samopercepcji w procesie zmagania się w chorobie przewlekłej
  • Chory i jego cierpienie w ujęciu Dona Flaminga
  • Psychologia bólu

fundacja 6. Spotkanie 13.04.2010 r.


 • Omówienie przypadków
 • Rodzina pacjenta
  • Jak rozmawiać o problemie zdrowotnym pacjenta z jego rodzinom?
  • Jak reagować na prośby rodziny o nieinformowaniu pacjenta o jego stanie zdrowia?
  • Jak reagować na agresję członków rodziny?
  • Ćwiczenia z asertywności i empatii

fundacja 7. Spotkanie 11.05.2009 r.


 • Inwazyjne metody leczenia bólu
 • Problem śmierci i umierania
  • Opieka paliatywna i jej problemy natury psychologicznej
  • Opieka w środowisku domowym i w hospicjum
  • Oczekiwania pacjentów względem lekarza
  • Reakcje emocjonalne pacjentów
  • Reakcje emocjonalne rodziny
  • Trudne rozmowy- czy ja umieram doktorze? (film)
  • Przekonania lekarza dot. umierania i ich wpływ na percepcje problemu śmierci swoich pacjentów

fundacja 8. Spotkanie 8.06.2010 r.


 • Bóle głowy
 • Podsumowanie spotkań. Temat wybrany przez uczestników spotkań.


Marek Hilgier
Prezes Fundacji

STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix