HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

Patroni

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
LEKI 2016

Warszawa, Centrum Prasowe PAP, 20 kwietnia 2016 r.Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w "Planie Morawieckiego"


Krzysztof Kopeć, Polski Związek Przedstawicieli Przemysłu Farmaceutycznego:
Zaczęły się prace nad wstępnymi założeniami dokumentu "Polityka lekowa Rzeczypospolitej Polskiej". O polityce lekowej mówi się także w "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", czyli tzw. planie Morawieckiego. Celem obecnych założeń jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa lekowego polskim pacjentom, zarówno pod względem ilościowego, jak i cenowego dostępu do nowoczesnych i bezpiecznych leków. Aby to osiągnąć, konieczna jest stabilna polityka cenowa oraz inwestycje w innowacyjność. Trzeba pamiętać, że zapotrzebowanie na leki będzie rosło ze względu na zmiany demograficzne.


Gospodarka lekiem w szpitalu realizującym pakiet onkologiczny


Robert Zawadzki, dyrektor operacyjny MAGODENT Sp. z o.o.:
Pod koniec ub. r. nastąpiły zmiany w pakiecie onkologicznym. M.in. rozszerzono katalog rozpoznań i umożliwiono wsteczne wystawianie karty DILO. Zapowiadane są dalsze zmiany, wiele jednak rozwiązań ciągle wymaga korekty, jak choćby usprawnienie funkcjonowania Krajowego Rejestru Nowotworów. W codziennej praktyce świadczeniodawcy w dziedzinie onkologii poważny problem stanowią koszty związane z lekami, w tym także z ich utylizacją - to minimum 4-5 proc. wydatków na leki. Ponadto skomplikowane zasady rozliczeń, towarzyszące zakupom leków, generują dodatkową sprawozdawczość, zaburzając płynność finansową placówek.


Regulacje prawne dotyczące leczenia chorób rzadkich


Irena Rej, Izba Gospodarcza Farmacja Polska:
Choroby rzadkie dotykają w Polsce ponad 2 mln osób. Jednak w zakresie leków sierocych ciągle brak u nas uregulowań prawnych, uwzględniających ich specyfikę. Problem stanowią przede wszystkim ich wysokie koszty, a także m.in. długi czas wdrażania nowych programów lekowych. Ze względu na małą liczbę pacjentów decyzji o refundacji tych leków nie powinno się uzależniać od takich samych ekonomicznych zasad, jak w przypadku innych chorób i wymagać jednakowych badań klinicznych. Jednocześnie nie jest jasne, na czym będzie polegało monitorowanie Narodowego Planu Chorób Rzadkich.


Programy lekowe z perspektywy pacjentów


Dagmara Samselska, Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę:
Ponad milion osób w Polsce cierpi na łuszczycę. Dla tych pacjentów przewidziane są dwa programy lekowe. Dla osób, które się do nich zakwalifikują, całość terapii, wraz z wizytami kontrolnymi i leczeniem ewentualnych powikłań, jest bezpłatna. Jednak dostać się do programów nie jest łatwo ze względu na ich bardzo ostre kryteria kwalifikacyjne. Łatwo można natomiast zostać zdyskwalifikowanym z powodu ścisłych zasad monitorowania leczenia. Długi jest czas oczekiwania na rozpoczęcie leczenia, a pacjenci krytykują brak zindywidualizowania terapii i dopasowania ich do naturalnego przebiegu choroby.


Ciągłość leczenia z perspektywy podmiotów leczniczych


Anna Banaszewska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Gospodarka i Zdrowie, ekspert Pracodawców RP:
Wiele wątpliwości budzą rzeczywiste możliwości realizacji zasady równego dostępu do świadczeń gwarantowanych, w tym również leków. Niezbędna jest poprawa zasad rozliczeń i usprawnienie przepływu środków między NFZ i świadczeniodawcami. Do spornych kwestii w tej dziedzinie należy m.in. praktyczne rozumienie pojęcia zagrożenia zdrowia i życia, w takiej bowiem sytuacji nie obowiązują limity świadczeń - w jaki więc sposób świadczeniodawca może wyegzekwować środki na ten cel?


Nowości legislacyjne - w tym dotyczące indywidualnego leczenia


Paulina Kieszkowska-Knapik, Kancelaria Prawna KRK:
Pojawiające się obecnie nowe rozwiązania w dziedzinie ochrony zdrowia wymagają nowelizacji niektórych ustaw, np. o świadczeniach, ustawy refundacyjnej, prawa farmaceutycznego. Niektóre z nich, jak tzw. lista 75+, nie zostały poprzedzone szczegółową analizą, choć wymagać będą znacznych nakładów finansowych. Nowelizacja tych ustaw będzie potrzebna także z powodu zmian w zakresie ratunkowego dostępu do technologii medycznych. Projektowane innowacje są w wielu przypadkach ograniczone kosztami. W konsultacjach dotyczących nowych rozwiązań powinny brać udział organizacje pacjenckie.


Leki sieroce. Dostępność, ograniczenia, wyzwanie


Mirosław Zieliński, Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan:
Leki stosowane w chorobach rzadkich od r. 2002 zaczęły otrzymywać status leku sierocego, który ma stanowić zachętę dla przemysłu farmaceutycznego do pracy nad nimi i ich produkcji. Obecnie w Unii Europejskiej jest ich 98, w tym największą grupę - 39 - stanowią leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące. Opracowanie leków sierocych wymaga żmudnego procesu badawczego i podjęcia przez producenta ryzyka finansowego. Jednak w Polsce podlegają one takim samym regułom jak inne produkty lecznicze. Zaledwie 14 z nich jest u nas refundowanych, podczas gdy np. w Rumunii 37.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix