HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
ONKOLOGIA 2017

VIII EDYCJA


Rezydencja Belweder Klonowa, Warszawa, ul. Flory 2, 14 grudnia 2017 rokuNajnowsze trendy w światowej onkologii 2017 - ASCO, ESMO, ASH, EHA


dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie:
Obecne lata to czas wprowadzania nowoczesnych, przedłużających życie terapii onkologicznych. W leczeniu niektórych nowotworów, jak czerniak czy rak płuca, nastąpił rzeczywisty przełom. Jednak polski pacjent ma dostęp tylko do części innowacyjnych leków. Wyniki leczenia zależą od nakładów finansowych, a także od sposobu wykorzystania środków. Jakość terapii można poprawić przez dostęp do opieki skoordynowanej. Jednak troska o zdrowie nie powinna należeć tylko do lekarzy i decydentów, ale do każdego z nas, i polegać m.in. na korzystaniu z badań profilaktycznych.


Wczesny i zaawansowany rak piersi


dr med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Klinika Nowotworów Piersi Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie:
Postęp, jaki nastąpił w leczeniu raka piersi, spowodował, że pacjentki żyją z tą chorobą coraz dłużej. Przede wszystkim jednak czas przeżycia i szansa na wyzdrowienie zależy od stopnia zaawansowania nowotworu w momencie jego wykrycia. Dlatego duże znaczenie mają badania skriningowe, niestety w Polsce poddaje się im mniej niż połowa kobiet. Istotna jest możliwość przewidzenia nawrotu choroby. Służą do tego stosowane na świecie testy molekularne. Pozwalają one ocenić, jakie leczenie oprócz radykalnego powinno się zastosować. Jego opcje powinno się przedyskutować z pacjentką i uzyskać jej zgodę na określoną terapię.


Rak płuca


prof. dr hab. Dariusz M. Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie:
Postęp w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc nastąpił dzięki wprowadzeniu leków o zdefiniowanych celach molekularnych. Mutacje genów wykrywa się metodą tzw. płynnej biopsji, badając DNA krążące we krwi pacjenta. W przypadku pojawienia się oporności na inhibitory kinazy tyrozynowej, możliwe jest zastosowanie kolejnych leków, przełamujących tę oporność. Obecne badania są skierowane na opracowanie sekwencji, w jakiej nowe leki powinny być stosowane, aby osiągnąć największą skuteczność. Wynika z nich, że miejsce chemioterapii przesuwa się na dalszy plan.


Rak jelita grubego


prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:
Rak jelita grubego to nowotwór, na którego rozwój możemy mieć znaczny wpływ. - przede wszystkim na drodze zmiany stylu życia, szczególnie diety. Złotym standardem w jego diagnostyce jest kolonoskopia, która pozwala nie tylko na wczesną diagnozę, ale też na usunięcie polipów, z których może w przyszłości rozwinąć się rak. Jednak w Polsce ciągle niewiele osób zgłasza się na badania przesiewowe, w efekcie czego o chorobie dowiadujemy się zbyt późno. W tym roku poprawiły się w Polsce możliwości leczenia raka jelita grubego, jednak nie wszystkie opcje są dostępne.


Rak nerki


dr n. med. Piotr Tomczak, Klinika Onkologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu:
Leczenie raka nerki utrudnia mało poznana jego etiologia i różny przebieg choroby. Co roku w Polsce zapada na ten nowotwór około 5 tys. osób, z czego połowa umiera. Postawę terapii tego nowotworu stanowi leczenie chirurgiczne. Jednak u 30 proc. pacjentów w momencie rozpoznania stwierdza się już odległe przerzuty. Oprócz tego na różnych etapach choroby znajdują zastosowanie leki ukierunkowane molekularnie oraz immunoterapia. Brak jednak czynników predykcyjnych, pozwalających ocenić, jakie leczenie będzie najskuteczniejsze. Badania ciągle trwają.


Przewlekła białaczka limfocytowa


prof. Ewa Lech-Marańda, Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Klinika Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie:
Mediana wieku rozpoznania przewlekłej białaczki limfocytowej to 72 lata. Dlatego cele terapeutyczne - wyleczenie czy też kontrola objawów - zależą od wieku pacjenta, jego stanu ogólnego i chorób współistniejących. 40 proc. chorych w ogóle nie wymaga leczenia, a jedynie obserwacji. W leczeniu stosuje się chemio- i immunoterapię, przeciwciała monoklonalne oraz inhibitory kinaz tyrozynowych. Nie wszystkie z nich są dostępne dla polskich pacjentów. Najnowszy lek to wenetoklaks o unikalnym mechanizmie działania, powodującym apoptozę komórek.


Szpiczak


dr n. med. Grzegorz Charliński, Oddział Hematologii, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu:
Co roku odnotowuje się 1,8 tys. nowych zachorowań na szpiczaka. Leczenia wymagają przypadki, w których choroba daje objawy. Pozostałe podlegają obserwacji. Wybór terapii zależy m.in. od tego, czy u pacjenta planowany jest przeszczep szpiku kostnego. U każdego chorego przyjmuje się prawdopodobieństwo nawrotu choroby. Leki w poszczególnych liniach terapii stosowane są w różnych schematach. Ostatnio są dostępne - jednak nie w Polsce - nowe przeciwciała monoklonalne i inhibitory proteasomu o udowodnionej skuteczności.


Od rozpoznania do leczenia - pacjent w systemie


prof. dr hab. Adam Maciejczyk, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Prezes Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych, dr n. med. Janusz Meder, Prezes Polskiej Unii Onkologii, Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej - Curie w Warszawie:
Na skuteczność leczenia onkologicznego rzutuje niski poziom nakładów na ten cel, ale także ich niewłaściwe wykorzystywanie. Środki te są rozproszone wskutek dużej liczby świadczeniodawców, a jednocześnie brakuje monitorowania ich efektywnego wykorzystania. Potrzebne jest wdrożenie opieki kompleksowej, obejmującej diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Decyzje o rozmieszczeniu ośrodków, w których będzie prowadzona, powinny być oparte na mapach potrzeb zdrowotnych. Z obecnych centrów onkologii należy utworzyć sieć jednostek koordynujących.


Programy polityki zdrowotnej w onkologii


Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:
Onkologia należy do priorytetów zdrowotnych, w oparciu o które tworzone są programy polityki zdrowotnej, realizowane przez Ministerstwo Zdrowia, NFZ i samorządy terytorialne. Od bieżącego roku te ostatnie mogą na prowadzone przez siebie programy otrzymywać dofinansowanie z NFZ. AOTMiT opiniuje obecnie 325 samorządowych programów polityki zdrowotnej, w tym 62 dotyczące onkologii. W przyszłości skorzystanie przy ich tworzeniu z publikowanych przez Agencję rekomendacji zagwarantuje samorządowi jej pozytywną opinię.


All.Can - razem na rzecz onkologii


prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie:
Europejska inicjatywa All.can powstała w celu poprawy efektywności i stabilności opieki onkologicznej. W jej ramach poszczególne kraje definiują swoje potrzeby w tym zakresie. Rekomendacje dla Polski uwzględniają niskie na tle innych krajów wydatki na ochronę zdrowia i gorsze wskaźniki przeżywalności. Do tych rekomendacji należy przede wszystkim efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów. Istotne jest również zwiększenie roli profilaktyki i badań przesiewowych oraz uwzględnianie we wszystkich decyzjach perspektywy pacjenta.


Dane dla breast units i jakość w ochronie zdrowia


Ewelina Żarłok, Fundacja Onkologia 2025/Revelva Koncept:
Rzetelne dane powinny stanowić podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości w ochronie. Konieczna jest ich jawność, ponieważ daje ona możliwość porównań i sprzyja dyskusji. Z raportu fundacji, sporządzonego po analizie przeprowadzonej w dwóch ośrodkach, wynika, że istniejące źródła mogą dostarczyć informacji ważnych dla oceny jakości. Brak w nich jednak np. danych o stopniu zaawansowania choroby. Bazę dla jakości powinny stanowić standardy postępowania klinicznego.


WSTECZ     STRONA GŁÓWNA

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix