HOME  |  E-MAIL | Zobacz nasz kanał na YouTube

Rak nie musi boleć

organizatorzy

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera
PRAWO i FINANSE 2015

Centrum Prasowe PAP Warszawa, 8 grudnia 2015 r.


ZOBACZ WYKŁADYDobre praktyki w procesie stanowienia i stosowania prawa


adw. Monika Duszyńska:
Zanim powstanie nowy akt prawny, potrzebna jest wnikliwa analiza zarówno dotychczasowego stanu rzeczy, jak i problemu, który chcemy rozwiązać. Trzeba określić sposoby i środki osiągnięcia celu oraz ocenić potencjalne skutki danej regulacji. Takich szczegółowych analiz zabrakło przy wdrażaniu ustawy refundacyjnej, co spowodowało m. in. wywóz leków za granicę. Obecnie proponuje się nowe rozwiązania, które mogłyby temu zapobiec, np. szersze stosowanie instrumentów dzielenia ryzyka. Potrzebne jest także opracowanie odrębnych zasad finansowania drogich terapii.


Zmiany w procesie kontraktowania świadczeń przez NFZ w roku 2016


Dariusz Dziełak, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia:
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2014 r. wprowadziła wiele dotychczas niestosowanych regulacji. Należą do nich m.in. mapy potrzeb zdrowotnych, wydłużenie obowiązywania kontraktów czy też nowe przepisy dotyczące AOTMiT. Wprowadzono także możliwość wspólnego ubiegania się o kontrakty przez kilku świadczeniodawców przy spełnieniu określonych warunków. Do nowości należy też wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz większy niż dotąd nacisk na jakość świadczeń.


Plany legislacyjne


pos. Lidia Gądek, Sejmowa Komisja Zdrowia:
W kontekście zapowiedzi o likwidacji NFZ niejasne są perspektywy dalszego systemu finansowania ochrony zdrowia. Nie wiadomo też, skąd mają być uzyskane nowe środki finansowe: z podatku zdrowotnego czy też może z dodatkowych ubezpieczeń? Sensem wprowadzanych zmian powinno być unikanie starych błędów przy zachowaniu dotychczasowych dobrych rozwiązań. Ustawa refundacyjna, choć ma wiele niedoskonałości, była jednak pierwszą ustawą porządkującą rynek leków.


Mapa potrzeb usług farmaceutycznych


dr n. farm. Marek Jędrzejczak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej:
15 tys. aptek i punktów aptecznych w Polsce codziennie odwiedza 2 mln pacjentów. Komercjalizacja i tworzenie sieci aptek nie ułatwia pracy farmaceutom. Od lat już istnieje projekt, zakładający tworzenie dla poszczególnych województw regionalnych map usług farmaceutycznych, podobnie jak dzieje się to w wielu krajach Unii Europejskiej. Takie mapy m.in. zracjonalizowałyby rozmieszczenie aptek - a także farmaceutów - przy uwzględnieniu specyfiki danego regionu. Obecnie aptek jest w Polsce za dużo, a zlokalizowane są głównie w dużych miastach.


Legislacja a dostęp do nowoczesnych terapii


Katarzyna Połujan, Infarma:
Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce są niższe niż średnia OECD. W Polsce mała jest sprzedaż leków innowacyjnych, ze względu na niskie ich zarówno ceny, jak i wolumen. Mały jest także udział leków refundowanych w całkowitym rynku leków, a i tak wykorzystanie ich w Polsce jest mniejsze niż w innych krajach. Nowe leki długo czekają na refundację. Sytuację poprawiłby nie tylko większy dopływ środków, ale również odpowiednia ich alokacja. Tymczasem lepsze finansowanie nowoczesnych terapii to oszczędności ze względu na ograniczenie liczby powikłań i stanów ciężkich w przyszłości.


Lista problemów świadczeniodawców: kontrakty, personel, informatyzacja...


Krzysztof Kurek, ekspert Pracodawców RP:
Szacuje się, że w już w roku 2020 w Europie 15 proc. potrzeb zdrowotnych nie będzie zaspokojonych ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy i pielęgniarek. Również w Polsce mamy bardzo niski współczynnik lekarzy w stosunku do liczby mieszkańców. Jednocześnie ze względu na starzenie się społeczeństw coraz więcej osób cierpi na choroby przewlekłe. Wobec rewolucji informatycznej problem braku dostępu do lekarza może choć w pewnej mierze rozwiązać telemedycyna. Wymaga to nowego modelu pacjenta: w większym stopniu biorącego odpowiedzialność za własne zdrowie.


Mechanizmy prowadzące do zmniejszania się liczby lekarzy oraz prawne i finansowe możliwości zapobiegania temu zjawisku


Romuald Krajewski, Naczelna Izba Lekarska:
Średni wiek lekarza w Polsce to 49,5 roku, lekarza specjalisty zaś - 54,5. Mniej niż 50 lat ma zaledwie 40 proc. specjalistów, podczas kiedy w tym wieku powinna ich być co najmniej połowa. Te wskaźniki pokazują przyczyny, dla których lekarzy ubywa. Aby problem ten został rozwiązany, co roku o 400-600 osób więcej powinno rozpoczynać specjalizację, a o 600-900 więcej studia medyczne. Nie ma jak dotąd pomysłu, jak zniechęcić polskich lekarzy do emigracji, ewentualnie zachęcić cudzoziemców do pracy u nas.


WSTECZ    ZOBACZ WYKŁADY

Fundacja im. dr Macieja Hilgiera

Copyright © 2008 by Fundacja im. dr Macieja Hilgiera. Wszelkie prawa zastrzeżone.
AKTUALNOŚCI  |  O FUNDACJI  |  STATUT  |  PUBLIKACJE  |  KONTAKT  |  PARTNERZY

mp.grafix